รายละเอียด

การโฆษณา / Advertising

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การโฆษณา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Advertising
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การโฆษณา

มโนทัศน์เกี่ยวกับการโฆษณา
1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฆษณา
1.1.1 ความหมายและความสำคัญของการโฆษณา
1.1.2 วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
1.1.3 บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณา
1.1.4 ประเภทของการโฆษณา
1.1.5 กระบวนการโฆษณา
1.2 ประวัติและวิวัฒนาการของการโฆษณา
1.2.1 การโฆษณาในยุคเริ่มแรก
1.2.2 การโฆษณาในยุคเทคโนโลยี
1.2.3 การโฆษณาในประเทศไทย
-

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

แจ้งรายละเอียดวิชาในชั่วโมงแรก
แนะนำเอกสารการเรียนการสอน
กำหนดการต่างๆ

นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ
-ทำงานมอบหมายงานให้นักศึกษา สรุปวิวัฒนาการโฆษณา โดยทำอินโฟกราฟิกแบบไทม์ไลน์

โฆษณากับแนวคิดการสื่อสาร
2.1 มโนทัศน์เกี่ยวกับการสื่อสารกับการโฆษณา
2.1.1 ความหมายของการสื่อสาร
2.1.2 แบบจำลองการสื่อสาร
2.1.3 ความสัมพันธ์การโฆษณากับการสื่อสาร
2.2 การสื่อสารโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ
2.2.1 องค์ประกอบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2.2.2 แนวความคิดการตอบสนองต่อข่าวสารโฆษณา
2.2.3 แนวคิดการเลือกรับข่าวสารของผู้บริโภค

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ
-ทำงานมอบหมาย วิเคราะห์งานโฆษณาถึงวัตถุประสงค์ของผู้โฆษณา

3. การโฆษณากับการตลาด
3.1 มโนทัศน์เกี่ยวกับการตลาด
3.1.1 ความหมายการตลาด
3.1.2 แนวความคิดทาหงหารตลาด
3.1.3 ส่วนประสมทางการตลาด
3.2 แผนงานตลาด
3.2.1 ความหมายแผนงานตลาด
3.2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางแผนการตลาด
3.2.3 การกำหนดตลาดเป้าหมาย
3.2.4 การวางแผนงานตลาด
3.2.5 บทบาทและความสัมพันธ์ของโฆษณาในทางการตลาดการจัดการข้อมูล


กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ
-ทำงานมอบหมาย ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากระบบอินเตอร์เนต จากพื้นที่จริง
และเขียนแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตพื้นถิ่นล้านนา โดยบุรณาการกับวิชาภาพยนตร์โฆษณา

4. กระบวนการวางแผนโฆษณา
4.1 มโนทัศน์เกี่ยวกับแผนงานโฆษณา 4.1.1 ความหมายของแผนงานโฆษณา
4.1.2 องค์ประกอบของแผนงานโฆษณา
4.1.3 ขั้นตอนของการวางแผนโฆษณา
4.2 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนโฆษณา
4.2.1 การวิเคราะห์บริษัทและอุตสาหกรรม
4.2.2 การวิเคราะห์สินค้า
4.2.3 การวิเคราะห์ตลาด
4.2.4 การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
4.3 การกำหนดวัตถุประสงค์โฆษณา
4.3.1 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดวัตถุประสงค์
4.3.2 ลักษณะของวัตถุประสงค์โฆษณา
4.3.3 ประเภทของวัตถุประสงค์โฆษณา
4.3.4 เป้าหมายในการโฆษณา
4.4 การกำหนดงบประมาณโฆษณา
4.4.1 ข้อพิจารณาในการกำหนดงบประมาณโฆษณา
4.4.2 วิธีกำหนดงบประมาณโฆษณา

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ
-ทำงานมอบหมาย ต่อจากสัปดาห์ที่ 3 นำข้อมูลมาวางแผนโฆษณา โดย วิเคราะห์สถานการณ์ ระบุกลุ่มเป้าหมาย ระบุวัตถุประสงค์ ระบุจุแนวคิด

5.การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับงานโฆษณา
5.1 มโนทัศน์เกี่ยวกับผู้บริโภค
5.1.1 ความหมายของผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค
5.1.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
5.2 ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
5.2.1 วัฒนธรรมกับการโฆษณา
5.1.2 ชนชั้นทางสังคม
5.1.3 กลุ่มอ้างอิง
5.1.4 ครอบครัว
5.1.5 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
5.1.6 อำนาจสังคม

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ
-ทำงานมอบหมาย ให้นักศึกษาหากรณีศึกษางานโฆษณา ที่ออกแบบโดยใช้อิทธิพลภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชนชั้น กลุ่มอ้างอิง ลักษณะทางสังคม
เขียนวิพากษ์ผลงานด้านการออกแบบ
และนำความรู้เรื่องวัฒนธรรมไปใช้ในการผลิตสื่อ (สื่อบูรณาการ)

5.การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(ต่อ)
5.3 ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
5.3.1 แรงจูงใจและความต้องการ
5.3.2 กระบวนการรับรู้
5.3.3 กระบวนการเรียนรู้
5.3.4 ทัศนคติ
5.3.5 บุคลิกภาพและวิถีทางการดำเนินชีวิต

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ
-ทำงานมอบหมาย ให้นักศึกษาหากรณีศึกษางานโฆษณา ที่ออกแบบโดยใช้อิทธิพลภายใน เช่น แรงจูงใจ กระบวนการเรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ นำไปใช้ในการออกแบบคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์พื้นถิ่นล้านนา

6. มโนทัศน์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์โฆษณา
6.1 มโนทัศน์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์โฆษณา
6.1.1 ความหมายของการสร้างสรรค์โฆษณา
6.1.2 หลักการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์
6.1.3 กลยุทธ์สร้างสรรค์โฆษณา
6.2 การพัฒนากลยุทธ์โฆษณา
6.2.1 ข้อมูลสำหรับกำหนดกลยุทธ์
6.2.2 กลยุทธ์สารโฆษณา
6.2.3 การพัฒนาแนวคิดโฆษณา
6.2.4 แบบฟอร์มพัฒนากลยุทธ์

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ
-ทำงานมอบหมาย นำข้อมูลในแผนงานโฆษณา มากรอกแบบฟอร์มการสร้างสรรค์ และคิดกลยุทธ์สร้างสรรค์โฆษณา

พร้อมทำคลิปวิโอนำเสนอผลงาน

7.การออกแบบโฆษณา
7.1 การออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณา
7.1.1 ความหมายและประเภทของสิ่งพิมพ์โฆษณา
7.1.2 องค์ประกอบของการออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณา
7.1.3 การจัดผังโฆษณา


กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ
-ทำงานมอบหมาย ให้นักศึกษาค้นคว้าตัวอย่างเลเอ้าท์โฆษณา และวิจารณ์ถึงการออกแบบและการจัดวาง
-ออกแบบดโปสเตอร์เพื่อ Pr. คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตและวัฒนะรรม
พื้นถิ่นของกลุ่มตัวเอง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบผ่านออนไลน์

7.การออกแบบโฆษณา (ต่อ)
7.2 การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา 7.2.1 ความหมายของภาพยนตร์โฆษณา
7.2.2 องค์ประกอบของภาพยนตร์โฆษณา
7.2.3 รูปแบบการนำเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์โฆษณา
7.2.4 ขั้นตอนการเขียนชุดภาพร่าง

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ
-ทำงานมอบหมาย ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการระบาดโควิด19
กรอกแบบฟอร์มสร้างสรรค์ และเขียนสตอรี่บอร์ดรณรงค์ให้ความรู้

7.การออกแบบโฆษณา (ต่อ)
7.3 การออกแบบโฆษณาบนเวบไชต์เครือข่ายสังคม
7.3.1 ประเภทของโฆษณาบนเครือข่ายสังคม
7.3.2 แนวทางการออกแบบโฆษณาบนเวบไชต์เครือข่ายสังคม
7.3.3 ขั้นตอนการออกแบบโฆษณาบนบนเวบไซต์เครือข่ายสังคม
7.4 การเขียนบทโฆษณาวิทยุกระจายเสียง
7.4.1 ความหมายและองค์ประกอบของ
สปอตวิทยุกระจายเสียง
7.4.2 รูปแบบการเขียนสปอตวิทยุกระจายเสียง
7.4.3 ขั้นตอนการเขียนสปอตวิทยุกระจายเสียง

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ
-ทำงานมอบหมาย จากข้อมูลในสัปดาห์ที่ 10 จัดทำคอนเทนต์ประเภทภาพบวกข้อความให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 เพื่อเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย

หน่วยที่ 8 สื่อโฆษณาและการใช้สื่อโฆษณา
8.1 ประเภทและคุณสมบัติของสื่อโฆษณา
8.1.1 ความหมายและความสำคัญของสื่อโฆษณา
8.1.2 สื่อส่งตรง สื่อกลางแจ้ง และสื่อจัดแสดง
8.1.3 สื่อเก่า
8.1.4 สื่อใหม่
8.2 การเลือกใช้สื่อเก่า
8.2.1 ปัจจัยทั่วไปในการเลือกสื่อโฆษณา
8.2.2 ปัจจัยในการเลือกสื่อเก่าชนิดต่างๆ
8.2.3 การซื้อเนื้อที่และเวลา
8.2.4 กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

8.สื่อและการใช้สื่อโฆษณา (ต่อ)
8.3 การใช้สื่อใหม่ในการโฆษณา
8.3.1 การซื้อแบนเนอร์โฆษณาและเช่าพื้นที่เก็บเวบไซต์
8.3.2 การใช้เวบไซต์เครือข่ายสังคมในการโฆษณา

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

9.1 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล
9.1.1 ความหมายของการวัดผลและประเมินผล
9.1.2 กระบวนการประเมินผล
9.2 การทดสอบสิ่งโฆษณา
9.2.1 การทดสอบสิ่งโฆษณาก่อนการเผยแพร่
9.2.2 การทดสอบสิ่งโฆษณาหลังการเผยแพร่
9.2.3 สิ่งที่ต้องการทราบจากการทดสอบโฆษณา
9.2.4 หลักการวัดประสิทธิภาพโฆษณา


กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

บรรยาย
นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ
-ทำแบบประเมินผลโฆษณา ตามลิ้งที่ส่งให้

10.1.ลักษณะและขอบข่ายอุตสาหกรรมโฆษณา
10.1.1 สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
10.1.2 ประเภทและลักษณะกิจการโฆษณา
10.1.3 การดำเนินงานของกิจการโฆษณา

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

บรรยาย
นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

10.2 กฎระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณา
10.2.1 เหตุผลในการควบคุมโฆษณา
10.2.2 วิธีการควบคุมการโฆษณา
10.2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
10.2.4 สาระ พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560
10.2.5 จริยธรรมของนักออกแบบโฆษณา


กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

บรรยาย
นักศึกษา ศึกษาเอกสารการสอนประจำสัปดาห์บนระบบMoodle/Classroom
-ศึกษาวิดีโอบรรยาย
-บรรยายผ่าน Ms team
ซักถาม
-ทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ
-นักศึกษารวบรวมผลงานของตัวเองเป็นอีบุ๊ค อับโหลดส่งอาจารย์

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ออนไลน์

อาจารย์ผู้สอน