รายละเอียด

การเขียนบทเพื่อการสื่อสาร / Script Writing for Communication

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนบทเพื่อการสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Script Writing for Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเขียนบทเพื่อการสื่อสาร

1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนบท 1.1.1 ความหมายของบท
1.1.2 วัตถุประสงค์ของบท
1.2 ภาษาเพื่อการเขียนบท
1.2.1 ภาษาในฐานะสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสาร
1.2.2 หลักการใช้ภาษาเพื่อการเขียนบท
1.4 การพัฒนาการเขียนทั่วไป
1.4.1 จุดมุ่งหมายของการเขียน
1.4.2 องค์ประกอบของการเขียน
1.4.3 ขั้นตอนการเขียน
1.4.4 การเขียนย่อหน้า


กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

ชี้แจงการสอน
จัดทำเอกสารประกอบการสอน
วิดีโอบรรยายประจำหน่วย
สไลด์ประกอบ
ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยคัวเอง
และฝึกปิบัติเขียนเบื้องต้นแนะนำตัวเอง

หน่วยที่ 2. กลุ่มเป้าหมายและข้อมูลเพื่อ
การเขียนบท
2.1 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการเขียนบ
2.1.1 บทในฐานะองค์ประกอบของการสื่อสาร
2.1.2 ผู้เขียนบทในฐานะผู้ส่งสาร
2.1.2 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
2.2 การศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบท
2.2.1 ประเภทของข้อมูล
2.2.2 แหล่งข้อมูล
2.2.3 วิธีการเก็บข้อมูล

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

-จัดทำเอกสารประกอบการสอน
วิดีโอบรรยายประจำหน่วย
สไลด์ประกอบ
ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยคัวเอง
และฝึกปิบัติศึกษาข้อมูล
เขียนการนำเสนอเป็นกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ผ่านอัปโหลดขึ้นระบบ

หน่วยที่ 3 องค์ประกอบการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
3.1 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
3.1.1 องค์ประกอบของการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
3.1.2ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
3.2 ประเภทของบท รูปแบบรายการ และรูปแบบการเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์
3.2.1ประเภทของบทรายการวิทยุโทรทัศน์
3.2.2 รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์
3.2.3รูปแบบการเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์
3.2.4 แบบฟอร์มการเขียนบท
3.3 การสื่อสารด้วยภาพในวิทยุโทรทัศน์
3.3.1 การเล่าเรื่องด้วยภาพ
3.3.2 การเปลี่ยนภาพ
3.3.3 ขนาดภาพ
3.3.4 มุมกล้อง

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

จัดทำเอกสารประกอบการสอน
วิดีโอบรรยายประจำหน่วย
สไลด์ประกอบ
ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยคัวเอง
และฝึกปิบัติ เขียนภาพชุด โดยเขียนระยะภาพมุมกล้องตามที่กำหนดให้

3.5 เสียงกับการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
3.5.1 เสียงบรรยาย
3.5.2 บทสนทนา
3.5.3 เสียงดนตรีและเสียงเพลง
3.5.4 เสียงประกอบ
3.6 เทคนิคการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
3.6.1 ขั้นตอนการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
3.6.2ข้อควรคำนึงในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

- วิพากษ์วิจารณ์ งานครั้งที่ผ่านจัดทำเอกสารประกอบการสอน
วิดีโอบรรยายประจำหน่วย
สไลด์ประกอบ
ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยคัวเอง
และฝึกปิบัติเขียนบทวิทยุโทรทัศน์แบบคร่าวๆ ส่งผ่านระบบ

หน่วยที่ 4 บทโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์
4.1หลักการของบทโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์
4.1.1ความหมายของบทโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์
4.1.2ลักษณะภาพและเสียงในภาพยนตร์โฆษณา
4.2 การเขียนบทโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์
4.2.1ความหมายของการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
4.2.2วัตถุประสงค์การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
4.2.3แนวทางการนำเสนอโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
4.2.4ขั้นตอนการเขียนบทโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

-จัดทำเอกสารประกอบการสอนให้นักศึกษา ศึกษาด้วยตัวเอง
วิดีโอบรรยายประจำหน่วย
สไลด์ประกอบ
ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยตัวเอง

และฝึกปิบัติเขียนภาพยนตร์โฆษณาแนวคิดการใช้ชีวิตปกติใหม่
ความยาว 45 วินาที

4.4 การเขียนบทเพื่อขายสินค้าทางวิทยุโทรทัศน์
4.4.1ความหมายการโฆษณาเพื่อการขายสินค้าและบริการ
4.4.2วัตถุประสงค์การโฆษณาขายสินค้าและบริการ
4.4.3แนวทางการนำเสนอบทโฆษณาขายสินค้าและบริการ
4.4.4ข้อแนะนำสำหรับการเขียนบทโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยตัวเองผ่านอีเลินนิ่ง
และฝึกปิบัติเขียนภาพยนตร์โฆษณาตามโจทย์ที่มอบหมาย

หน่วยที่5 การเขียนบทภาพยนตร์สารคดี
หน่วยที่5 การเขียนบทภาพยนตร์สารคดี
5.1 ความรู้เรื่องรายการสารคดี
5.1.1ความหมายและจุดมุ่งหมายรายการสารคดี
5.1.2 ประเภทรายการสารคดี
5.2ขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์สารคดี
5.2.1 ขั้นศึกษาข้อมูล วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย
5.2.2 การกำหนดแนวคิด
5.2.3 การเขียนโครงเรื่อง
5.2.4 จัดทำโครงสร้างของบท
5.2.5 ขั้นการเขียนบทสารคดี

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)
จัดทำเอกสารประกอบการสอน
วิดีโอบรรยายประจำหน่วย
สไลด์ประกอบ
ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยตัวเอง
และฝึกปิบัติเขียนบทสารคดี ตามข้อมูลที่หาไว้ในการเรียนครั้งที่ 2

หน่วยที่ 6 บทภาพยนตร์ และบทละคร
6.1 เรื่องเล่า การเล่าเรื่องและโครงเรื่อง
6.1.1 เรื่องเล่า
6.1.2 เรื่องราวและโครงเรื่อง
6.1.3 ความหมายของภาพยนตร์
6.2 องค์ประกอบของภาพยนตร์
6.2.1 ความคิดหรือไอเดีย
6.2.2 โครงเรื่องและโครงสร้างของเรื่อง
6.2.3 ฉาก
6.2.4 ตัวละคร
6.2.5 ความขัดแย้ง

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

จัดทำเอกสารประกอบการสอน
วิดีโอบรรยายประจำหน่วย
สไลด์ประกอบ
ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยตัวเอง
ฝึกปฏิบัติ โดยดูภาพยนตร์ที่มอบหมายวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องภาพยนตร์ ตามโครงสร้าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบผ่านออนไลน์

6.4 การสร้างเรื่องราวและโครงสร้างของการเขียนบทภาพยนตร์
6.4.1 การพัฒนาเรื่อง
6.4.2 การเขียนแนวคิด พรีมิส และเรื่องย่อ 6.4.3 โครงสร้างบทภาพยนตร์

กิจกรรม : จัดทำเอกสารประกอบการสอน
วิดีโอบรรยายประจำหน่วย
สไลด์ประกอบ
ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยตัวเอง
และฝึกปิบัติเขียนเรื่องย่อ และโครงสร้างภาพยนตร์ ตามใบงาน

6.6 โครงร่างเรื่องและโครงเรื่องขยาย
6.6.1 ความหมายของโครงเรื่องขยาย
6.6.2 ลำดับของการเล่าเรื่อง
6.6.3 ผู้เล่าเรื่อง
6.6.4 การเขียนโครงเรื่องขยาย

กิจกรรม : -จัดทำเอกสารประกอบการสอน
วิดีโอบรรยายประจำหน่วย
สไลด์ประกอบ
ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยตัวเอง
และฝึกปิบัติเขียนเขียนโครงร่างเรื่อง และโครงเรื่องขยาย

6.8 ฉาก ตัวละคร และบทสนทนา
6.8.1 ฉาก
6.8.2 ตัวละคร
6.8.3 บทสนทนา
6.9 การเขียนบทแสดงและบทภาพ บทถ่ายทำ
6.9.1 การเขียนบทแสดง
6.9.2 บทภาพ
6.9.3 บทถ่ายทำ
6.10.3 เขียนบทภาพยนตร์

กิจกรรม : จัดทำเอกสารประกอบการสอน
วิดีโอบรรยายประจำหน่วย
สไลด์ประกอบ
ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยตัวเอง
และฝึกปิบัติเขียนบทแสดง

หน่วยที่ 7 บทละคร
7.1 ความรู้เกี่ยวกับละคร
7.1.1 ความหมายของละคร
7.1.2 ส่วนประกอบละคร
7.2 การเขียนบทละครวิทยุโทรทัศน์
7.2.1 ข้อแตกต่างของละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
7.2.2 รูปแบบของละครวิทยุโทรทัศน์
7.2.3ขั้นตอนการเขียนบทละครวิทยุโทรทัศน์

กิจกรรม : -จัดทำเอกสารประกอบการสอน
-วิดีโอบรรยายประจำหน่วย
-สไลด์ประกอบ
-ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
-บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยตัวเอง
และฝึกปิบัติเขียนบทละครสั้น

หน่วยที่ 8 บทแอนิเมชั่น
8.1 ลักษณะของแอนิเมชั่น
8.1.1 ความหมายของแอนิเมชั่น
8.1.2 เรื่องราวแบบแอนิเมชั่น
8.1.3 โครงเรื่องและการเล่าเรื่อง
เมชั่น

กิจกรรม : จัดทำเอกสารประกอบการสอน
วิดีโอบรรยายประจำหน่วย
สไลด์ประกอบ
ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยตัวเอง
และฝึกปิบัติเขียนบทแอนนิเมชั่นสั้นๆ

หน่วยที่ 9 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
9.1 ลักษณะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
9.1.1 ความหมาย และการเปลี่ยนแปลงการเล่าเรื่อง
9.1.2 การเล่าเรื่องแบบเก่าและการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
9.1.3 รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
9.2 วิธีการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
9.2.1 การเล่าเรื่องในสื่อหลัก
9.2.3 การแยกประเด็นไปเล่าเรื่องในสื่อรอง
9.2.3 การเล่าเรื่องข้ามสื่อในด้านการสื่อสารการตลาด

กิจกรรม : ใบงานประจำหน่วย บน Moodle
บรรยายผ่านออนไลน์ Ms team หรือระบบอื่น เพื่อพูดคุยซักถาม
นักศึกษาทบทวนด้วยตัวเอง
และฝึกปิบัติเล่าเรื่องข้ามสื่อ บนสื่ออนไลน์ ในรูปแบบแบบต่างๆ จากบทที่เคยที่เคยไว้ในเรื่องแอนนิเมชั่น

สรุปบทเรียน ทบทวน
กิจกรรม : นำเสนองาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน