รายละเอียด

หลักการเขียนแบบ / Principle of Drafting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACC401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการเขียนแบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Drafting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - หลักการเขียนแบบ

อาจารย์ผู้สอน