รายละเอียด

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 / Product Design 5

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43023456
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Product Design 5
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 5  เรียน ON LINE  โดยใช้โปรแกรม Microsoft  Teams เรียนทุกวันพฤหัสบดี เริ่มเรียน 9:00 น.- 17:00 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่   0833219990 อ.ดุสิต 

รายวิชา - ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5

บทที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.1 ความรู้เบื้องต้นของหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.1.1 ความหมายของการออกแบบ
1.1.2 องค์ประกอบในการออกแบบ
1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องคำนึงถึง
1.2.1 หน้าที่ใช้สอย
1.2.2 ความปลอดภัย
1.2.3 ความแข็งแรง
1.2.4 ความสะดวกสบายในการใช้
1.2.5 ความสวยงาม
1.2.6 ราคาพอควร
1.2.7 การซ่อมแซมง่าย
1.2.8 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
1.2.9 การขนส่ง
1.3 ฝึกปฏิบัติค้นคว้าและวิเคราะห์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หน้าสนใจ
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. กระดาษ 100 ปอนด์ A 2

บทที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
1.4 ขอบเขตของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไป
1.4.1 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
1.4.2 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1.5 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
1.5.1 ผลิตภัณฑ์โดยนักออกแบบ
1.5.2 ผลิตภัณฑ์โดยวิศวกร
1.6 ฝึกปฏิบัติค้นคว้าออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเขียนความคิดสร้างสรรค์การออกแบบผ่านแผนที่ความคิด Mind Map
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. กระดาษ 100 ปอนด์ A 2

บทที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
1.7 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี
1.7.1 ความแปลกใหม่
1.7.2 มีที่มา
1.7.3 ระยะเวลาเหมาะสม
1.7.4 มีข้อมูลข่าวสาร
1.7.5 เป็นที่ยอมรับ
1.7.6 อายุการใช้งานที่เหมาะสม
1.8 รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.8.1 รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย
1.8.2 ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ
1.8.3 การตลาดมาก่อนการออกแบบ
1.8.4 อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบ
1.8.5 รูปแบบนิยมความน้อย
1.8.6 รูปแบบอนาคตกาล
1.9 ฝึกปฏิบัติค้นคว้าข้อมูลและฝึกเขียนหัวข้อโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. กระดาษ 100 ปอนด์ A 2

บทที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
1.10 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.10.1 การสร้างสรรค์
1.10.2 ระดับของการสร้างสรรค์
1.10.3 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
1.10.4 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
1.11 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.11.1 แบบโบราณ
1.11.2 แบบอมตะ
1.11.3 แบบร่วมสมัย
1.11.4 แบบทันสมัย
1.11.5 แบบล้ำยุค
1.12 ฝึกปฏิบัติค้นคว้าหาแรงบันดาลจากประเภทของผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 6 รูปแบบ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. กระดาษ 100 ปอนด์ A 2

บทที่ 2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2.1.1 ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2.1.2 ความหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
2.2.1 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
2.2.2 ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่
2.2.3 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ
2.3 ฝึกปฏิบัติ Idea Sketch ออกแบบผลิตภัณฑ์ 8 รูปแบบ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. กระดาษ 100 ปอนด์ A 2

บทที่ 2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (ต่อ)
2.4 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2.4.1 แสวงหาความคิดใหม่
2.4.2 คัดเลือกความคิด
2.4.3 พัฒนาและทดสอบแนวความคิด
2.4.4 วิเคราะห์เชิงธุรกิจ
2.4.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์
2.4.6 ทดสอบตลาด
2.4.7 วางตลาดผลิตภัณฑ์
2.5 ฝึกปฏิบัติ Sketch Design เขียนสัดส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. กระดาษ 100 ปอนด์ A 2

บทที่ 2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (ต่อ)
2.6 การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภค
2.6.1 การแบ่งกลุ่มยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่
2.6.2 ขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรม
2.6.3 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่อการยอมรับ
2.7 ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากผลงาน Sketch Design
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. กระดาษ 100 ปอนด์ A 2

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 3 การวางแผนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3.1 การวางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์
3.1.1 แผนด้านการตลาดและการค้นความต้องการในผลิตภัณฑ์
3.1.2 แผนด้านข้อมูลการค้นคว้าข้อมูล
3.1.3 แผนด้านผลิตภัณฑ์ การจินตภาพผลิตภัณฑ์
3.2 ฝึกปฏิบัติการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea Developments)

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. กระดาษ 100 ปอนด์ A 2

บทที่ 3 การวางแผนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(ต่อ)
3.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นต้น
3.3.1 การพัฒนาแนวคิดด้วยแบบร่างขั้นต้น
3.3.2 การถ่ายทอดความคิดมาเป็นแบบร่าง
3.3.3 การกลั่นกรองแบบร่าง
3.4 ฝึกปฏิบัติการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (Sketch Design)

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. กระดาษ 100 ปอนด์ A 2

บทที่ 3 การวางแผนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(ต่อ)
3.5 การวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์
3.5.1 การวิเคราะห์แบบ
3.5.2 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
3.6 ฝึกปฏิบัติวางแผนการจัดทำโครงงานผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. กระดาษ 100 ปอนด์ A 2

บทที่ 4 การเขียนโครงการเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
4.1 ขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
4.1.1 การกำหนดปัญหา
4.1.2 การตั้งสมมุติฐาน
4.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1.5 การสรุปและเขียนรายงานการวิจัย
4.2 ฝึกปฏิบัติการเขียนหัวข้อโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. กระดาษ 100 ปอนด์ A 2

บทที่ 4 การเขียนโครงการเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
(ต่อ)
4.3 การเขียนรายงานโครงการเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
4.3.1 ส่วนประกอบตอนต้น
4.3.2 ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง
4.4 การเขียนการอ้างอิงและรายการอ้างอิง
4.4.1 การเขียนการอ้างอิงรายงาน
4.4.2 การเขียนรายการอ้างอิง
4.5 ฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. กระดาษ 100 ปอนด์ A 2

การนำเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์
5.1 ความสำคัญของการนำเสนองาน
5.2 การออกแบบเขียนแบบร่างเพื่อนำเสนองาน
5.2.1 จุดประสงค์ของแบบร่างเพื่อนำเสนองาน
5.2.2 ลักษณะงานแบบร่างเพื่อนำเสนองาน
5.3 ฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบเขียนแบบร่างเพื่อนำเสนองาน
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

5.4 การเตรียมนำเสนองาน
5.4.1 เตรียมเนื้อหา
5.4.2 ทำบันทึกสรุป
5.4.3 เตรียมเอกสารแจก
5.4.4 การฝึกซ้อม
5.5 ฝึกปฏิบัติการเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

5.6 สิ่งประกอบในการนำเสนองานที่ต้องเตรียม
5.6.1 ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า
5.6.2 แบบร่างผลิตภัณฑ์
5.6.3 ภาพเหมือนผลิตภัณฑ์
5.6.4 หุ่นจำลองผลิตภัณฑ์
5.7 การพูดเพื่อการนำเสนองาน
5.7.1 องค์ประกอบของการพูดเพื่อนำเสนองาน
5.7.2 ปัจจัยสำคัญที่ที่ควรพิจารณาในการพูดนำเสนองาน
5.8 ฝึกปฏิบัติการจัดทำงานนำเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

ทบทวนและสรุปบทเรียน
นำเสนอผลงานออกแบบฯหน้าชั้นเรียน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. นักศึกษานำเสนอรายงาน

อาจารย์ผู้สอน