รายละเอียด

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / Small Business Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 40000008
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Small Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

บอกกำหนดการสอน วัตถุประสงค์ ขอบเขต เนื้อหา วิธีการวัดและประเมินผล
บทที่ 1 หลักการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
1.1 ความหมายและลักษณะของธรุ กิจขนาด ย่อม
1.2 ลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 1 หลักการจัดการธุรกิจขนาดย่อม (ต่อ)
1.3 ความสำคัญของธุรกิจขนาดย่อม
1.4 ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม
1.5 ปัญหาและข้อจำกัดของธุรกิจขนาดย่อม

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2 การบูรณาการแนวคิดแบบเศรษฐกิจ พอเพียงกับธุรกิจขนาดย่อม
2.1 ความหมายของเศรษฐกิจ พอเพียง
2.2 หลักในการพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.3 การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ธุรกิจขนาดย่อม

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 รูปแบบของธุรกิจทั่วไป
3.1 รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม
3.2 กิจการเจ้าของคนเดียว
3.3 หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 รูปแบบของธุรกิจทั่วไป (ต่อ)
3.4 ข้อดี ข้อเสียของกิจการคนเดียว
3.5 กิจการห้างหุ้นส่วน
3.6 ประเภทของห้างหุ้นส่วน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 รูปแบบของธุรกิจทั่วไป (ต่อ)
3.7 กิจการบริษัทจำกัด
3.8 การดาเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัด

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 รูปแบบของธุรกิจทั่วไป (ต่อ)
3.9 กิจการบริษัทมหาชนจำกัด
3.10 จัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม (ต่อ)
4.1 ธุรกิจการผลิต
4.2 ธุรกิจการค้าส่ง

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม (ต่อ)
4.3 ธุรกิจการค้าปลีก
4.4 ธุรกิจบริการ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 5 ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม
5.1 คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
5.2 กระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่
5.3 แนวคิดในการดาเนินธุรกิจ
5.4 การวิเคราะห์สภาพปัญหาประกอบการใหม่

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการออกบูธงานGift
กิจกรรม : จัดกิจกรรมหน้าสุริวงศ์

บทที่ 5 ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (ต่อ)
5.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมประกอบการ ใหม่
5.6 แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 5 ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (ต่อ)
5.7 การตัดสินใจวิธีเริ่มต้นของธุรกิจขนาดย่อม
5.8 ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 6 การเขียนแผนธุรกิจและการจดทะเบียน พาณิชย์ กฎหมายธุรกิจ
6.1 หลักการเขียนแผนธุรกิจ
6.2 ประโยชน์ของการเขียนแผนธุรกิจ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 6 การเขียนแผนธุรกิจและการจดทะเบียน พาณิชย์ กฎหมายธุรกิจ(ต่อ)
6.3 การจดทะเบียนพาณิชย์
6.4 กฎหมายธุรกิจ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน