รายละเอียด

ออกแบบบรรจุภัณฑ์คงรูปและคืนรูป / Flexible and Rigid Packaging Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID140
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบบรรจุภัณฑ์คงรูปและคืนรูป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Flexible and Rigid Packaging Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ออกแบบบรรจุภัณฑ์คงรูปและคืนรูป

อาจารย์ผู้สอน