รายละเอียด

องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น / Introduction to Composition Art

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 97 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFACC404
  • ชื่อรายวิชา(TH) : องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Composition Art
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน