รายละเอียด

ออกแบบอุตสาหกรรมเบื้องต้น / Introduction to Industrial Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบอุตสาหกรรมเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Industrial Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ออกแบบอุตสาหกรรมเบื้องต้น

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การคลี่คลายรูปทรงเรขาคณิต เพื่องานออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การคลี่คลายรูปทรงธรรมชาติ เพื่องานออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ Mood Board เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การเขียนแบบ Idea Sketch จำนวน 30 แบบ
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การเขียนแบบ Sketch Design
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การจัดทำ Model
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การจัดทำ Model
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ Mood Board เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

สอบกลางภาค
กิจกรรม : นัดสอบปฏิบัติในห้องที่มีการจัดการทำความสะอาดและจัดที่นั่งตามระเบียบการจัดการการแพร่กระจายเชื้อ นักศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากป้องกันตลอดเวลาสอบ

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การเขียนแบบ Idea Sketch จำนวน 30 แบบ
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การเขียนแบบ Sketch Design
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การจัดทำ Model
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การจัดทำ Model
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ Mood Board เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทหัตถอุตสาหกรรม
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การเขียนแบบ Idea Sketch จำนวน 30 แบบ
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การเขียนแบบ Sketch Design
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

สอบปลายภาค
กิจกรรม : นัดสอบปฏิบัติในห้องที่มีการจัดการทำความสะอาดและจัดที่นั่งตามระเบียบการจัดการการแพร่กระจายเชื้อ นักศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากป้องกันตลอดเวลาสอบ

อาจารย์ผู้สอน