รายละเอียด

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 / Product Design 4

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43023350
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Product Design 4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4

อาจารย์ผู้สอน