รายละเอียด

ธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรม / Industrial Design Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Design Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรม

หลักการจัดการธุรกิจ
- ความหมายและลักษณะของธุรกิจ
- ความสำคัญของธุรกิจ
- ประโยชน์ของธุรกิจ
– ปัญหาและข้อจำกัดของธุรกิจ

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

รูปแบบของธุรกิจ
- กิจการเจ้าของคนเดียว
- กิจการห้างหุ้นส่วน
- กิจการบริษัทจำกัด
– กิจการบริษัทมหาชนจำกัด
- หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ประเภทของธุรกิจ
- ธุรกิจการผลิต
- ธุรกิจการค้าส่ง
- ธุรกิจการค้าปลีก
- ธุรกิจบริการ

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

แนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบ
- คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
- กระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่
- แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

แนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบ
- แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจ
- การวิเคราะห์สภาพปัญหา
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ความหมายของการตลาดและแนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
- วิวัฒนาการของแนวคิดด้านการตลาด
- กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมทางการตลาด
- สิ่งแวดล้อมทางการตลาด

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อ
- ความหมาย ลักษณะและประเภทของแต่ละตลาด
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดผู้บริโภคแลพฤติกรรมผู้บริโภค
- บทบาทและขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

การแบ่งส่วนตลาด
- การกำหนดตลาดเป้าหมาย
- การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ผลิตภัณฑ์ - ความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์ - องค์ประกอบของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ - วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ใหม่
- บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
- กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

ราคา
- ความหมายและความสำคัญของราคา
- วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดราคา
- นโยบายการกำหนดราคา
- ขั้นตอนในการกำหนดราคา
- กลยุทธ์ในการกำหนดราคา

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

การจัดจำหน่าย
- ความหมายและประเภทของช่องทางการจัดจำหน่าย
- ข้อพิจารณาในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่องทางการจัดจำหน่าย
- การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
- ปัจจัยในการพิจารณาใช้รูปแบบของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- การกำเนิดความคิด
- การคัดกรองความคิด
- การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด
- การวิเคราะห์ทางธุรกิจ
- การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
- การทดสอบตลาด
- การแนะนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Ms Teams และมีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านกลุ่ม ในMs team และ facebook

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน