รายละเอียด

ปฏิบัติงานวัสดุสังเคราะห์ / Synthetic Material Workshop

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติงานวัสดุสังเคราะห์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Synthetic Material Workshop
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติงานวัสดุสังเคราะห์

อาจารย์ผู้สอน