รายละเอียด

การสื่อสารสำหรับงานออกแบบสื่อ / Communication for Media Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารสำหรับงานออกแบบสื่อ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Communication for Media Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การสื่อสารสำหรับงานออกแบบสื่อ

บทที่ 1 มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร
1.1 ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร
1.1.1 ความหมายของการสื่อสาร
1.1.2 ความสำคัญของการสื่อสาร
1.1.3 วัตถุประสงค์การสื่อสาร
1.1.4 การจำแนกประเภทของการสื่อสาร
1.1.5 การรับรู้กับการสื่อสาร

กิจกรรม : (สอนออนไลน์)
-ชี้แจงรายวิชา
การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

1.2.วิวัฒนาการการสื่อสาร
1.2.1 การสื่อสารยุคพูด
1.2.2 การสื่อสารยุคเขียน
1.2.3 การสื่อสารในยุคพิมพ์
1.2.4 การสื่อสารในยุคเทคโนโลยี
1.2.5 การสื่อสารในยุคสังคมสารสนเทศ

กิจกรรม : (สอนออนไลน์)

การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

1.3 องค์ประกอบการสื่อสาร
1.3.1 ผู้ส่งสาร
1.3.2 สาร
1.3.3 สื่อ/ช่องทาง
1.3.4 ผู้รับสาร
1.3.5 ผลของการสื่อสาร

กิจกรรม : (สอนออนไลน์)

การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

หน่วยที่ 2 แบบจำลองการสื่อสาร
2.1 ความหมายและความสำคัญของแบบจำลอง
2.1.1 ความหมายของแบบจำลอง
2.1.2 หน้าที่ของแบบจำลองการสื่อสาร
2.2 แบบจำลองการสื่อสารเน้นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร
2.2.1 แบบจำลองการสื่อสารของอริสโตเติล
2.2.2 แบบจำลองการสื่อสารของลาสเวลล์
2.2.3 แบบจำลองการสื่อสารของเบอร์โล
2.2.4 แบบจำลองการสื่อสารของแชนนอนและวีเวอร์

กิจกรรม : (สอนออนไลน์)

การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

หน่วยที่ 2 แบบจำลองการสื่อสาร
2.3 แบบจำลองการที่เน้นกระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสสาร
2.3.1 แบบจำลองการสื่อสารของชแรมม์
2.3.2 แบบจำลองของเวลเล่ย์และแมคคลีน

กิจกรรม : (สอนออนไลน์)

การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

บทที่ 3 การสื่อสารในสังคม
3.1 การสื่อสารมวลชนในระบบเก่า
3.1.1 ความหมายของการสื่อสารมวลชน
3.1.2 องค์ประกอบการสื่อสารมวลชน
3.1.3 บทบาทหน้าที่และผลกระทบต่อสังคม
3.1.4 ประเภทสื่อมวลชนในระบบการสื่อสารมวลชนแบบเก่า

กิจกรรม : (สอนออนไลน์)
การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

หน่วยที่ 3 การสื่อสารในสังคม
3.2 สื่อใหม่และเทคโนโลยี
3.2.1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำให้เกิดสื่อใหม่
3.2.2 ลักษณะของสื่อใหม่
3.2.3 การสื่อสารในสังคมสารสนเทศ
3.2.4 ประเภทสื่อใหม่

กิจกรรม : (สอนออนไลน์)

การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

หน่วยที่ 3 สื่อและการสื่อสารในสังคม
3.4 การรู้เท่าทันสื่อ
3.4.1 ความหมายและความสำคัญในการรู้เท่าทันสื่อ
3.4.2 การวิเคราะห์ในการรู้เท่าทันสื่อ
3.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดและการใส่ความในการใช้สื่อ
3.4.4 การสื่อสารอย่างชาญฉลาด


กิจกรรม : (สอนออนไลน์)
-การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบผ่านระบบออนไลน์

หน่วยที่ 4 การสื่อสาร สัญญะ และการออกแบบสื่อสาร
4.1 สื่อ สาร และผู้รับสาร
4.1.1 สื่อในงานออกแบบสือสาร
4.1.2 รหัสสาร
4.1.3 ผู้รับสาร

กิจกรรม : (ออนไลน์)
-การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

บทที่ 5 สื่อใหม่ และการสื่อสารในยุคสารสนเทศ
หน่วยที่ 4 การสื่อสาร สัญญะ และการออกแบบสื่อสาร
4.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญะ
4.2.1 ความหมายสัญญะและความเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
4.2.2 การทำงานของสัญญะ
4.2.3 บทบาทสัญญะกับการสื่อสาร

กิจกรรม : (ออนไลน์)
การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
(ออนไลน์)
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

หน่วยที่ 4 การสื่อสาร สัญญะ และการออกแบบสื่อสาร
4.3 ประเภทของสัญญะตามแนวคิดของ ชาร์ล เพียร์ส
4.3.1 ไอคอนหรือสัญรูป
4.3.2 ดัชนี
4.3.3 สัญลักษณ์


กิจกรรม : (ออนไลน์)

การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

หน่วยที่ 5 ที่มาของความหมายและรูปสัญญะในงานออกแบบสื่อสาร
5.1 กระบวนการออกแบบสื่อสาร
5.1.1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแพลทฟอร์มของสื่อ
5.1.2 การวางแนวคิดการออกแบบ
5.1.3 การถ่ายทอดความคิดเป็นแบบร่างหรือการเข้ารหัสสาร
5.1.4 การผลิตสื่อ

กิจกรรม : (ออนไลน์)

การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

หน่วยที่ 5 ที่มาของความหมายและรูปสัญญะในงานออกแบบสื่อสาร
5.2 ตราสัญลักษณ์และการสื่อสารเชิงสัญญะ
5.2.1 ความหมายและประเภทตราสัญลักษณ์
5.2.2 ความหมายที่บรรจุในตราสัญลักษณ์
5.2.3 การสื่อสารเชิงสัญศาสตร์ของตราสัญลักษณ์
5.2.4 กระบวนการออกแบบตราสัญลักษณ์

กิจกรรม : (ออนไลน์)

การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

หน่วยที่ 5 ที่มาของความหมายและรูปสัญญะในงานออกแบบสื่อสาร
5.3 สติกเกอร์ไลน์และการสื่อสารเชิงสัญญะ
5.3.1 ความเป็นมาของแอปพลิเคชั่นไลน์
5.3.2 สติกเกอร์ไลน์และการบรรจุความหมายบนสติกเกอร์ไลน์
5.3.3 การเข้ารหัสและการสื่อสารในสติกเกอร์ไลน์

กิจกรรม : (ออนไลน์)

การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

หน่วยที่ 5 ที่มาของความหมายและรูปสัญญะในงานออกแบบสื่อสาร
5.4 ความหมายและสัญญะในบริบทวัฒนธรรมล้านนา
5.4.1 วัฒนธรรมกับการสื่อสาร
5.4.2 การใช้วัฒนธรรมล้านนาในงานออกแบบสื่อสาร


กิจกรรม : (ออนไลน์)

การเรียนการสอนใช้รูปแบบเดียวกัน คือจัดทำสื่อการสอนบนระบบ
Moodle ประกอบไปด้วย
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมหลังเรียน
งานมอบหมาย
แบบทดสอบ
คลิปวิดิโอประกอบการสอน
กรณีศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษาเอกสารประกอบการสอน
-ศึกษาคลิปวิดิโอประกอบการสอน
-พูดคุยซักถามผ่าน ms team
-นักศึกษาทำกิจกรรมหลังเรียน
-ทำแบบทดสอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน