รายละเอียด

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ / Creative Industrial for Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID121
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Creative Industrial for Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียน ON LINE โดยใช้โปรแกรม Microsoft Tesams  เรียนตามตารางเรียน ทุกวันอังคาร เริ่มเรียนเวลา 9:00 น.- 11: 00 น 

หากมีข้อสงใส ติดต่อสอบถามอาจารย์ดุสิต 0833219990 

รายวิชา - อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ

บทที่ 1 ความเป็นมาและหลักเบื้องต้นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1.1 ความหมายและความเป็นมาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1.1.1 ความสำคัญของของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1.1.2 ความเป็นมาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1.1.3 ความหมายของของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2 เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

1.2 องค์ประกอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1.2.1 การจัดประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่ม UNCTAD
1.2.2 การจัดประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก(WIPO Copyright Model)
1.2.3 การจัดประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอังกฤษ (UK DCMS Model)

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2 เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

บทที่ 2 แนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2.1 แนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างประเทศ
2.1.1 แนวคิดของประเทศญี่ปุ่น
2.1.2 แนวคิดของประเทศเกาหลีใต้
2.1.3 แนวคิดของประเทศออสเตรีย
2.1.4 แนวคิดของประเทศอังกฤษ

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2 เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

2.2 แนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย
2.2.1 นโยบายรัฐบาล
2.2.2 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.2.3 การขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2. เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom
3. ทดสอบย่อย บทที่ 1-2

บทที่ 3 ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
3.1 กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (Cultural Heritage)
3.2 กลุ่มศิลปะ (Arts)

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2. เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

3.3 กลุ่มสื่อ (Media)
3.4 กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน (Functional Creation)

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2. เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

บทที่ 4 การจัดการความคิดสร้างสรรค์
4.1 ความคิดสร้างสรรค์
4.1.1 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
4.1.2 ที่มาของความคิดสร้างสรรค์
4.1.3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2. เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

4.2 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์
4.2.1 ความคิดแปลกใหม่
4.2.2 ความคิดหลากหลาย
4.2.3 ความคิดยืดหยุ่น
4.2.4 ความคิดละเอียดละออ

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2. เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

4.3 ขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์
4.3.1 การเตรียมความคิด
4.3.2 การฟักความคิด
4.3.3 การคิดออก
4.3.4 การพิสูจน์ความคิด

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2. เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

4.4 ทักษะการคิด
4.4.1 การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
4.4.2 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)
4.4.3 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking)
4.4.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking)
4.4.5 การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking)

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2. เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

4.4.6 การคิดเปรียบเทียบ (comparative thinking)
4.4.7 การคิดเชิงบวก (Positive thinking)
4.4.8 การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking)
4.4.9 การคิดเชิงระบบ (System thinking)

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2. เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

4.5 การพัฒนาทักษะการคิด
4.5.1 ด้านความรู้ (Knowledge : K)
4.5.2 ด้านกระบวนการ(Process : P)
4.5.3 เจตคติ (Attitude : A)

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2. เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom
3. ทดสอบย่อย 4.3-4.5

บทที่ 5 ภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ใช้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
5.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1.1 ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1.2 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1.3 การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2. เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

5.2 อัตลักษณ์
5.2.1 ความหมายของอัตลักษณ์
5.2.2 การศึกษาอัตลักษณ์
5.2.3 การพัฒนาอัตลักษณ์
5.2.4 การนำเสนออัตลักษณ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2. เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

5.3 การสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
5.3.1 คุณค่าทางด้านราคา
5.3.2 คุณภาพของสินค้าหรือบริการ
5.3.3 ความพร้อมใช้งาน
5.3.4 ความหลากหลาย
5.3.5 ความสามารถหลัก
5.3.6 ความสามารถเสริมการบริการ
5.3.7 เครือข่ายความร่วมมือ
5.3.8 ตราสินค้า

กิจกรรม : 1. บรรยาย ระบบ ONLINE Microsoft Teams / RMUTL EDUCATION
2. เอกสารประกอบการสอนส่งใน Email / Line / Classroom

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน