รายละเอียด

การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว / Motion Graphic Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD137
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Motion Graphic Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Motion Graphic

รายวิชา - การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว

แนะนำการเรียนการสอน
บทที่ 1 ความรู้เรื่องภาพกราฟิกเคลื่อนไหวเบื้องต้น
กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ให้นักศึกษาหาตัวอย่างงานภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหวนำมาวิเคราะห์

บทที่ 1 ความรู้เรื่องภาพกราฟิกเคลื่อนไหวเบื้องต้น
- เรียนรู้โปรแกรมทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหว Adobe After Effect
กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ปฎิบัติการทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมเบื้องต้น

บทที่ 2 การนำตัวอักษรเข้ามาใช้ในโปรแกรม
Adobe After Effect cc
- การสร้างตัวอักษร
- การเคลื่อนไหวตัวอักษร Animating Text
- การคลื่อนไหวตัวอักษรแบบสำเร็จรูป Text Animation Presets

กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ปฎิบัติการทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมเบื้องต้นเรื่อง TEXT
สั่งงานทำเกี่ยวกับ TEXT

บทที่ 3 การใช้งานขั้นพื้นฐาน ของโปรแกรม
Adobe After Effect cc
- พื้นฐานการควบคุมชิ้นงานเบื้องต้น
- การย้ายและปรับขนาดของชิ้นงาน
- การปรับความเข้มจางของชิ้นงาน

กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ปฎิบัติการทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมเบื้องต้นเรื่อง การ Movement

บทที่ 4 การสร้างงานกราฟิกเคลื่อนไหว Motion Graphic
- การแก้ไขและควบคุม Keyframe
- การปรับความเคลื่อนไหวให้ Smooth ด้วย Grap
Editor


กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ปฎิบัติการทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมเบื้องต้นเรื่อง การ Movement
สั่งงานทำเกี่ยวกับ Movement

บทที่ 4 การสร้างงานกราฟิกเคลื่อนไหว Motion Graphic
- การปรับการควบคุมทิศทางแบบ Motion Path
- การสร้างความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวแบบ
แม่-ลูก ด้วยคำสั่ง Parent
กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ปฎิบัติการทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมเบื้องต้นเรื่อง การ Movement
สั่งงานทำเกี่ยวกับ Movement

บทที่ 7 การกำหนดขอบเขตของงานด้วย Mask
- การสร้าง Mask ให้ชิ้นงาน
- การสร้าง Mask ด้วย Pen Tool ให้กับรูปทรงที่
ซับซ้อน
- การเคลื่อนไหวโดย Mask Animation
- การใช้ชุดคำสั่งควบคุม Power up ของ Mask
กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ปฎิบัติการทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมเบื้องต้นเรื่อง การ Mask
สั่งงานทำเกี่ยวกับ Mask

บทที่ 8 การสร้างผลงานง่ายๆ ของโปรแกรม
Adobe After Effect cc
- รู้จักภาพรวมในการสร้างชิ้นงานวิดีโอ
- สร้างภาพวิดีโอให้มีชีวิตชีวาเบื้องต้น
- สร้างอารมณ์ของภาพวิดีโอเบื้องต้น

กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ปฎิบัติการทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมเบื้องต้นเรื่อง การทำภาพวีดีโอ
สั่งงานทำเกี่ยวกับ งานเดียว TITLE ชิ้นที่ 1

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 9 การตกแต่งชิ้นงานด้วย Retouch
- ส่วนประกอบของการ Retouch
- Retouch ข้าม Footage ด้วยชุดคำสั่ง Clone
Option
- การเคลื่อนไหวชิ้นงานด้วยเครื่องมือ Retouch

กิจกรรม : ปฎิบัติการทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมเบื้องต้นเรื่อง การ Retouch
สั่งงานทำเกี่ยวกับ งานเดียว TITLE

นำเสนอผลงาน TITLE
กิจกรรม : นำเสนอผลงาน TITLE

บทที่ 10 การเรียนรู้โปรแกรม Cinema 4D
- การขึ้นรูป 3 มิติ
- การเคลื่อนไหว 3 มิติ
กิจกรรม : ปฎิบัติการทำภาพกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมเบื้องต้นเรื่อง Cinema 4D
สั่งงานทำเกี่ยวกับ งานกลุ่ม INFOGRAPhic

ปฎิบัติงานกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ 3 มิติ
กิจกรรม : ปฎิบัติงานกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ 3 มิติ

บทที่ 11 การนำโปรแกรมกราฟิกต่างเข้ามาใช้
- เหตุผลที่ต้องนำโปรแกรมกราฟิกมาใช้
- การใช้โปรแกรม Photoshop
- การใช้โปรแกรม Illustration
- การใช้โปรแกรม cinema 4D

กิจกรรม : ปฎิบัติงานกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ 3 มิติ

นำเสนอผลงานกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ 3 มิติ
กิจกรรม : นำเสนอผลงานกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ 3 มิติ

ทวนสอนการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
กิจกรรม : ทวนสอนการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน