รายละเอียด

เวบไซต์และอินเตอร์เฟซ / Website and Interface

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD119
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เวบไซต์และอินเตอร์เฟซ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Website and Interface
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เวบไซต์และอินเตอร์เฟซ อ.สิริกานต์ มีธัญญากร

รายวิชา - เวบไซต์และอินเตอร์เฟซ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเวบไซต์
- เทรนด์การออกแบบเวบไซต์
- ความหมายของเวบไซต์
- ความหมายของโดเมนเนม
- ความหมายของเวบโฮสติ้ง
- ประเภทของเวบไซต์
เรียนรู้พิ้นฐานการออกแบบ Website สมัยใหม่
Responsive Grid System
UX / UI บนเว็บไซต์ในปี 2020

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเวบไซต์
- โครงสร้างของเวบไซต์
- องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเวบไซต์
- การเลือกใช้สีสำหรับเวบไซต์
เทคนิคการทำ Sitemap และ Wireframe


กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- มอบหมายงานบุคคล

โครงสร้างของเวบไซต์
ขั้นตอนการเริ่มทำ Design System
วาง Concept ในการออกแบบเว็บไซต์


กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- มอบหมายงานบุคคล

วาง Concept ในการออกแบบเว็บไซต์กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- มอบหมายงานบุคคล


เรียนรู้การออกแบบ Navigation Bar (Menu)
เรียนรู้การออกแบบและการจัดวาง Banner
เรียนรู้การออกแบบและการจัดวาง Content
เรียนรู้การออกแบบ Footer
กิจกรรม :
- บรรยายแบบออนไลน์
- มอบหมายงานบุคคล

เทคนิคการวาง Layout หน้าเกี่ยวกับเรา
เทคนิคการวาง Layout หน้าบทความ
เทคนิคการวาง Layout หน้าติดต่อเรา


กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- มอบหมายงานบุคคล

เทคนิคปรับดีไซน์จาก Desktop ให้เป็น Mobile (Resposive Design)

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- มอบหมายงานบุคคล

เทคนิคการวางส่วนประกอบเว็บไซต์บนมือถือ (Resposive Design)

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

ออกแบบเว็บไซต์บนมือถือทุกหน้า

กิจกรรม : - บรรยาย
- มอบหมายงานบุคคล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML5
- จุดเด่นของ HTML5
- เบราเซอร์ที่รองรับการทำงาน
- ความแตกต่าง
กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์
- มอบหมายงานบุคคล

การเขียน HTML5
- HTML5 Form
- HTML5 Audio&Video
- HTML5 Graphic with Canvas
กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์
- มอบหมายงานบุคคล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ UI
- ความหมาย
- ประเภท
- เทรนด์

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์
- มอบหมายงานบุคคล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ UX
- ความหมาย
- ประเภท
- กระบวนการเกี่ยวกับ UX
- เทรนด์

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ UX
- องค์ประกอบของ UX
- ขั้นตอนการออกแบบ UX
- UX Vocab

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์
- มอบหมายงานบุคคล

สัปดาห์ทวนสอบ
กิจกรรม : ไม่มีการเรียนการสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน