รายละเอียด

การจำแนกอัญมณี / Gemstone Identification

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ144
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจำแนกอัญมณี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Gemstone Identification
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การจำแนกอัญมณี

ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการตรวจสอบอัญมณี
กิจกรรม : 1. การอธิบายและสาธิตสอดแทรกความรู้ทาง ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอัญมณีโดยใช้
ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft team และ Moodle
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของอัญมณี
กิจกรรม : 1. การอธิบายและสาธิตการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของอัญมณีโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft team และ Moodle
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

ฝึกปฏิบัติการหาค่าความถ่วงจำเพาะของอัญมณี
กิจกรรม : 1. การอธิบายและสาธิตการหาค่าความถ่วงจำเพาะของอัญมณีโดยใช้
ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft team และ Moodle
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบสมบัติทางแสงด้วยตาเปล่า
กิจกรรม : 1. การอธิบายและสาธิตการตรวจสอบสมบัติทางแสงของอัญมณีด้วยตาเปล่าโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft team และ Moodle
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

ฝึกปฏิบัติการตรวจสองสมบัติทางแสงด้วยโพลาริสโคป
กิจกรรม : 1. การอธิบายและสาธิตการตรวจสอบสมบัติทางแสงด้วยโพลาริสโคปโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft team และ Moodle
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

ฝึกปฏิบัติการหาค่าดัชนีหักเหของอัญมณี
กิจกรรม : 1. การอธิบายและสาธิตการหาค่าดัชนีหักเหของอัญมณีโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft team และ Moodle
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการเรืองแสงของอัญมณี
กิจกรรม : 1. การอธิบายและสาธิตการตรวจสอบการเรืองแสงของอัญมณีโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft team และ Moodle
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบมลทินภายในอัญมณี
กิจกรรม : 1. การอธิบายและสาธิตการตรวจสอบมลทินภายในอัญมณีโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft team และ Moodle
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเพชรธรรมชาติ (์Natural diamond) และเพชรสังเคราะห์ (Synthetic diamond)
กิจกรรม : 1. การอธิบายและการสาธิต
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล
3. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเพชรธรรมชาติ เพชรสังเคราะห์ และเพชรเลียนแบบ

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเพชรเลียนแบบ (Simulant)
กิจกรรม : 1. การอธิบายและการสาธิต
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล
3. การนำเสนอผลงานการสืบค้นข้อมูล

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคอรันดัม (Corundum)
กิจกรรม : 1. การอธิบายและการสาธิต
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเบริล (Beryl)
กิจกรรม : 1. การอธิบายและการสาธิต
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการ์เนต (Garnet)
กิจกรรม : 1. การอธิบายและการสาธิต
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบโทแพซ (Topaz) และเซอร์คอน (Zircon)
กิจกรรม : 1. การอธิบายและการสาธิต
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบโอปอล์ (Opal) และหยก (Jade)
กิจกรรม : 1. การอธิบายและการสาธิต
2. นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานและบันทึกผล

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน