รายละเอียด

การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล / Design of Machine Elements

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 13 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE219
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Design of Machine Elements
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

อาจารย์ผู้สอน