รายละเอียด

การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ / Computer Modeling and Simulation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD138
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Modeling and Simulation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

- หลักการวัตถุ 3 มิติ
- กระบวนการสร้างวัตถุ 3 มิติ
- ฝึกปฏิบัติการทดลองสร้างวัตถุ 3 มิติ ด้วยวัตถุพื้นฐานด้วยโปรแกรม Sketch up
- การสร้างงาน 3 มิติพื้นฐาน ด้วยโปรแกรม Sketch up
- ฝึกปฏิบัติการสร้างงาน 3 มิติพื้นฐาน
กิจกรรม : - บรรยายออนไลน์
- ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- งานในชั้นเรียน : ทดลองสร้างวัตถุ 3 มิติ ตามแบบ
- งานกลุ่ม : มอบหมายงานโครงงาน กาชาปอง มอบหมายการค้นคว้ารายบุคคล

- ฝึกปฏิบัติการสร้างวัตถุ 3 มิติขั้นสูง การขึ้นโมเดลด้วยรูปแบบต่างๆ
- การใส่สี และการจัดการกับพื้นผิวโมเดล

กิจกรรม : - บรรยายออนไลน์
- ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- งานในชั้นเรียน : สร้างงานบูธตกแต่งและจัดแสง
- งานกลุ่ม : นำเสนอโครงงาน กาชาปองตามประเด็นที่ได้รับ นำเสนอการค้นคว้ารายบุคคล

- การนำเสนองาน Sketch up และการใช้โปรแกรมเสริม
- ฝึกปฏิบัติการนำเสนองาน Sketch up ด้วยโปรแกรม Layout

กิจกรรม : - บรรยายออนไลน์
- ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- งานในชั้นเรียน : นำเสนองานบูธตกแต่งและจัดแสงเป็นแบบ PDF

- การสร้างงาน 3 มิติ ด้วยวัตถุ Z Sphere ด้วยโปรแกรม Z Brush
- ฝึกปฏิบัติการสร้างงาน 3 มิติด้วยวัตถุ Z Sphere


กิจกรรม : - บรรยายออนไลน์
- ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- งานในชั้นเรียน : สร้างงานโมเดลสัตว์
- งานกลุ่ม : นำเสนอไอเดียกาชาปองกลุ่ม

- การสร้างงาน 3 มิติ แบบ Dynamesh ด้วยโปรแกรม Z Brush
- ฝึกปฏิบัติการสร้างงาน 3 มิติ แบบ Dynamesh


กิจกรรม : - บรรยายออนไลน์
- ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- งานในชั้นเรียน : สร้างงานโมเดลสัตว์ประหลาด
- งานกลุ่ม : ส่งแบบร่างงานกาชาปองรายบุคคล

- การสร้างงาน 3 มิติ แบบ Z Modeler ด้วยโปรแกรม Z Brush
- ฝึกปฏิบัติการสร้างงาน 3 มิติ แบบ Z Modeler


กิจกรรม : - บรรยายออนไลน์
- ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- งานในชั้นเรียน : สร้างงานโมเดลอาวุธ
- งานกลุ่ม : ส่งแบบร่างงานกาชาปองรายบุคคล

- การจัดการพื้นผิว การจัดท่า และการประมวลผลภาพ
- ฝึกปฏิบัติการนำเสนองาน 3 มิติ


กิจกรรม : - บรรยายออนไลน์
- ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- งานในชั้นเรียน : นำโมเดลสัตว์ หรือสัตว์ประหลาดมาจัดท่า จัดแสง ประมวลผล
- งานกลุ่ม : ส่งแบบร่างงานกาชาปองรายบุคคล

- การคำนวนภาพด้วยโปรแกรมเสริม
- การเตรียมงานสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ

กิจกรรม : - บรรยายออนไลน์
- ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- งานในชั้นเรียน : นำโมเดลสัตว์ หรือสัตว์ประหลาดมาจัดท่า จัดแสง ประมวลผล
- งานกลุ่ม : ส่งแบบร่างงานกาชาปองรายบุคคล

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียนออนไลน์

- หลักการทำงานออกแบบภาพสามมิติด้วยโปรแกรม MAYA
- การลงโปรแกรม
- การใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม3มิติ
- การใช้เครื่องมือในการทำงาน3มิติ
- การสร้างรูปทรงพื้นฐาน
- การใส่พื้นผิววัสดุ

กิจกรรม : - บรรยายออนไลน์
- ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- งานในชั้นเรียน : สร้างงานโมเดลโต๊ะคอมพิวเตอร์
- งานกลุ่ม : ส่งแบบร่างงานกาชาปองรายบุคคล

- การแก้ไขโมเดล 3 มิติ
- การสร้างโมเดลจากเส้น
- การจัดแสง


กิจกรรม : - บรรยายออนไลน์
- ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- งานในชั้นเรียน : สร้างงานโมเดลเก้าอี้
- งานกลุ่ม : ส่งแบบร่างงานกาชาปองรายบุคคล

- การสร้างโมเดลจากการหมุนรอบเส้น
- การกาง UV
- การ UV Mapping
กิจกรรม : - บรรยายออนไลน์
- ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- งานในชั้นเรียน : สร้างงานโมเดลขวด และกล่อง
- งานกลุ่ม : ส่งแบบร่างงานกาชาปองรายบุคคล

- การสร้างโมเดลแบบ Polygon
- การสร้างโมเดลแบบ Polygon
- การตั้งค่าในการ Render


กิจกรรม : - บรรยายออนไลน์
- ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- งานในชั้นเรียน : สร้างงานโมเดลบูธจัดแสดง
- งานกลุ่ม : ส่งแบบร่างงานกาชาปองรายบุคคล

- ปฏิบัติงานโมเดลกาชาปอง


กิจกรรม : - ฝึกปฎิบัติออนไลน์
- สร้างงานโมเดลกาชาปอง เก็บรายละเอียดก่อนส่งพิมพ์

- นำเสนอผลงานโมเดลกาชาปอง
- ให้ความคิดเห็นต่อผลงาน


กิจกรรม : - นำเสนอผลงานโมเดลกาชาปองออนไลน์

ทนทวนบทเรียนก่อนสอบ
กิจกรรม : ทนทวนบทเรียนก่อนสอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาคออนไลน์

อาจารย์ผู้สอน