รายละเอียด

การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ / 2D Animation Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : 2D Animation Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ

ทบทวนหลักการ และประเภทต่างๆ ของแอนิเมชัน 2 มิติ
การคิดประเด็น และวัตถุประสงค์ในการทำงาน

กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ฝึกปฏิบัติออนไลน์
มอบหมายงานคิดไอเดียการสร้างคอนเทนต์เพื่อลงสื่อออนไลน์

นำเสนอหลักการความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตในการทำงาน
กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ฝึกปฏิบัติออนไลน์
ส่งงานไอเดียการสร้างคอนเทนต์เพื่อลงสื่อออนไลน์

ประเภทของข้อมูลต่างๆ
การเก็บข้อมูล
การวางแผนการค้นหาข้อมูล
กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ฝึกปฏิบัติออนไลน์
ส่งงานไอเดียการสร้างคอนเทนต์เพื่อลงสื่อออนไลน์
มอบหมายงานค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างคอนเทนต์เพื่อลงสื่อออนไลน์

การใช้แนวคิดหลัก
แก่นเรื่อง
แนวความคิดในการออกแบบ
กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ฝึกปฏิบัติออนไลน์
ส่งงานค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างคอนเทนต์เพื่อลงสื่อออนไลน์
มอบหมายงานแนวความคิดในการออกแบบ

การคิดโครงเรื่อง
การเล่าเรื่อง
กรณีศึกษางานออกแบบที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ฝึกปฏิบัติออนไลน์
ส่งงานแนวความคิดในการออกแบบ
มอบหมายงานคิดโครงเรื่อง

การออกแบบทิศทางศิลป์
การออกแบบตัวละคร
การออกแบบองค์ประกอบฉาก
การออกแบบโลโก้รายการ
กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ฝึกปฏิบัติออนไลน์
ส่งงานคิดโครงเรื่อง
มอบหมายงานออกแบบองค์ประกอบต่างๆ

การเขียนสตอรี่บอร์ด
กิจกรรม : บรรยายออนไลน์
ฝึกปฏิบัติออนไลน์
ส่งงานออกแบบองค์ประกอบต่างๆ
มอบหมายงานสตอรี่บอร์ด

การเขียนสตอรี่บอร์ด
การวางแผนการทำงานขั้นผลิต
กิจกรรม : ปฏิบัติงานสตอรี่บอร์ดออนไลน์
มอบหมายการวางแผนการทำงาน

สอบกลางภาคออนไลน์
กิจกรรม : สอบกลางภาคออนไลน์

ปฏิบัติงานแอนิเมชัน
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการทำงานแอนิเมชันออนไลน์

ปฏิบัติงานแอนิเมชัน
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการทำงานแอนิเมชันออนไลน์

ปฏิบัติงานแอนิเมชัน
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการทำงานแอนิเมชันออนไลน์

การตัดต่องานคอนเทนต์ออนไลน์
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานตัดต่องานคอนเทนต์ออนไลน์

การใช้เสียงเพลง
การใช้เสียงประกอบ
การพากษ์เสียง
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใส่เสียงเข้าในงานแอนิเมชันออนไลน์

การนำเสนองาน
ให้ข้อคิดเห็นผลงาน
กิจกรรม : นำเสนองานออนไลน์
อัปโหลดผลงานลงในเพจหลักสูตร

ทบทวนก่อนสอบ
กิจกรรม : ทบทวนก่อนสอบ

สอบปลายภาคออนไลน์
กิจกรรม : สอบปลายภาคออนไลน์

อาจารย์ผู้สอน