รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (โยธา 4 ปี) / Physics 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (โยธา 4 ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (โยธา 4 ปี)

อาจารย์ผู้สอน