รายละเอียด

ปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์ / programmable logic controller

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04212208
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : programmable logic controller
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนที่ดอยสะเก็ด 

รายวิชา - ปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์

อาจารย์ผู้สอน