รายละเอียด

ศิลปะไทย 1 / Thai Art 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA135
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะไทย 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai Art 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะไทย 1

อาจารย์ผู้สอน