รายละเอียด

นิวเมติกส์ประยุคต์ / applied pneumatic

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นิวเมติกส์ประยุคต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : applied pneumatic
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เรียนตามตารางสอน  ที่ ดอยสะเก็ด   ช่วงนี้เรียน online สามารถติดต่อทางไลน์ และห้องธุรการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสเข้ากลุ่ม Microsoft Teams : 39ag3z8

รายวิชา - นิวเมติกส์ประยุคต์

อาจารย์ผู้สอน