รายละเอียด

เขียนแบบวิศวกรรม(วศบ คอมพิวเตอร์) / Engineering Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 31 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบวิศวกรรม(วศบ คอมพิวเตอร์)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Engineering Drawing

รายวิชา - เขียนแบบวิศวกรรม(วศบ คอมพิวเตอร์)

อาจารย์ผู้สอน