รายละเอียด

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / Computer Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04201102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน