รายละเอียด

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานควบคุม / Computer Programming for Control

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL213
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานควบคุม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming for Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGEL213 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานควบคุม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้าง โปรแกรมควบคุม การเขียนโปรแกรมคํานวณทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง การ ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การสื่อสารผ่านคอมพอร์ท การเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์อินพุต-เอาท์พุต ภายนอก จอยคีย์บอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การเก็บข้อมูล

 

อาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร 

Line ID :  jakkarin.tk

กลุ่ม Line ID : ENGEL213 SCADA for MES

กลุ่ม Microsalt Team : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a58664195333a4670b26c12ae1e73c5c4%40thread.tacv2/conversations?groupId=09dc668a-3bfc-4964-a299-7cf6c044e0a5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสกลุ่ม Microsalt Teams : rodt2oi

รายวิชา - การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานควบคุม

อาจารย์ผู้สอน