รายละเอียด

เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร / Sensor and Transducers Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sensor and Transducers Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGEL205 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น โครงสร้างและ คุณสมบัติของเซนเซอร์ชนิดต่างๆ การอ่านดาต้าชีสของเซนเซอร์ การเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์แสดงผลทั้งชนิดอะนาล็อกและดิจิตอล ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ ทํางานของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ หาลักษณะสมบัติของทรานสดิวเซอร์ แบบต่างๆ 

อาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร 

Line ID :  jakkarin.tk

กลุ่ม Line ID : ปฏิบัติเซนเซอร์ ENGEL205

กลุ่ม Microsoft Teams : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a69a1388452394f9590602afb6aaa7da9%40thread.tacv2/conversations?groupId=71a02091-4b3c-4813-9d2a-ea441606f6c7&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสกลุ่ม Microsoft Teams : r7jxh88

รายวิชา - เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร

อาจารย์ผู้สอน