รายละเอียด

ฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2 / Electronics Engineering and Automation Control Systems Laboratory 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronics Engineering and Automation Control Systems Laboratory 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGEL207 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2

ปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานทางกลเบื้องต้น การอ่าน ตรวจสอบ ระบุและจําแนก ประเภทของชิ้นส่วนทางกลที่กําหนดตามมาตรฐานการผลิต วางแผนและ ควบคุมขั้นตอนการทํางานทางกล การใช้เครื่องมือตัด ขึ้นรูป ชิ้นส่วนทางกล การยึดประกอบ และการเชื่อมชิ้นส่วนทางกล เช่น การประกอบกระบอกสูบ การประกอบชุดตลับลูกปืนทางกล ทดสอบการทํางานของชิ้นส่วนทางกลของ เครื่องจักร การบํารุงรักษาชิ้นส่วนทางกลเชิงป้องกัน

 

อาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร 

Line ID :  jakkarin.tk

กลุ่ม Line ID : ENGEL207 EL and Auto Lab 2

กลุ่ม Microsoft Teams : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af3e25a1650ef4e43b5778969c843475d%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff95bae7-b095-44ad-a852-bb3ec6ce193e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสกลุ่ม Microsoft Teams : ocsuy73

รายวิชา - ฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2

อาจารย์ผู้สอน