รายละเอียด

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ / Sensors and Transducers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32085302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sensors and Transducers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

32085302 Sensors and Transducers

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ วงจรการใช้งานอุปกรณ์เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์รับสัญญาณความร้อน ทางแสง แรงดัน การเคลื่อนที่ การไหล ระดับของไหล และปฏิกิริยาทางเคมี ตลอดจนวงจรปรับแต่งสัญญาณต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อนำไปใช้งาน

 

อาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร 

Line ID :  jakkarin.tk

กลุ่ม Line ID : เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 1-63 EE

กลุ่ม Microsaft Team : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4a014a2414e04a2ebd713ae0b9681731%40thread.tacv2/conversations?groupId=f83fd285-d109-4a49-a89a-67944304e49a&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสเข้ากลุ่ม Microsaft Team : s4kisqk

รายวิชา - เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

อาจารย์ผู้สอน