รายละเอียด

การศึกษางาน / Work Study

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การศึกษางาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Work Study
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการทํางานการเพิ่มผลผลิต โดยการลดกระบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นต่อการผลิต วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิต่าง ๆ ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภาพการเคลื่อนที่ แผนภาพเส้นด้าย แผนภูมิความสัมพันธ์คนกับเครื่องจักร แผนภูมิกระบวนการผลิตหลายชนิด แผนภูมิสองมือ แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบกลุ่มคน องค์ประกอบของเวลาที่ใช้ทํางานหนึ่งๆ ให้เสร็จ เทคนิคในการบันทึกข้อมูลเทคนิคการตั้งคําถามการปรับปรุงแก้ไข การใช้ประโยชน์สูงสุดจากคนและเครื่องจักร การเคลื่อนไหวของคน ณ จุดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจับเวลาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด เวลามาตรฐาน การสุ่มงาน และสิ่งที่ช่วยสนับสนุนในการศึกษางาน เช่น อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ตลอดจนการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริ

รายวิชา - การศึกษางาน

อาจารย์ผู้สอน