รายละเอียด

กลศาสตร์วัสดุ / Mechanics of Materials

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์วัสดุ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanics of Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นของคาน การบิด  การโก่งของเสา วงกลมของโมร์และความเค้นผสม หลักการการเสียหาย

รายวิชา - กลศาสตร์วัสดุ

อาจารย์ผู้สอน