รายละเอียด

ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม / Industrial Automation Control Systems

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE150
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Automation Control Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGEE150 ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ หลักการทำงานของเซนเซอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม การควบคุมระบบอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบปั๊ม ระบบการทำงานความร้อน ระบบอัดอากาศ การนำเอาโปรแกรมคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ เพื่อควบคุมระบบในงานอุตสาหกรรม

อาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร 

Line ID :  jakkarin.tk

กลุ่ม Line ID : ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 1-63

กลุ่ม Microsaft Team : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b9eb31c69644cc889796bb0f65c7a6b%40thread.tacv2/conversations?groupId=32cda203-2fb9-4df8-9ced-09bcadeeb90f&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสเข้ากลุ่ม Microsaft Team : wy4khj7

รายวิชา - ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน