รายละเอียด

Principles of Marketing / หลักการตลาด

  • 15 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 36 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA601_SEC_8
  • ชื่อรายวิชา(TH) : Principles of Marketing
  • ชื่อรายวิชา (EN) : หลักการตลาด
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

BBABA601_SEC_8 Principles of Marketing
รหัสเข้า Microsoft Teams คือ cphwama

รายวิชา - Principles of Marketing

อาจารย์ผู้สอน