รายละเอียด

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า / Electrical Instrument and Measurement

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE403
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Instrument and Measurement
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน