รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBIN102_SEC_6 (ภาคปกติ)
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปี 3/2561

 

 

4lb3ias (รหัสเข้าห้องเรียน)

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน