รายละเอียด

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ / Computer Network

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04233201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Network
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

04233201_SEC_1 (ภาคปกติ)
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปวช./ม.6) ปี 2/2562

 

 

apv16n0 (รหัสเข้าห้องเรียน)

รายวิชา - เครือข่ายคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน