รายละเอียด

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย / Data Communication and Networks

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Communication and Networks
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGCE106_SEC_1 (ภาคปกติ)
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี) ปี 2/2562

 

 

5ckkwf4  (รหัสเข้าห้องเรียน)

รายวิชา - การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

อาจารย์ผู้สอน