รายละเอียด

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ / Computer Network

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Network
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGCE109_SEC_1 (ภาคปกติ) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี) ปี 3/2561

 

 f8v17bn  (รหัสเข้าห้องเรียน)

รายวิชา - เครือข่ายคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน