รายละเอียด

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ / Information System Security

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information System Security
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
1.1 พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : 1. เตรียมระบบ Microsoft Team และทดสอบการเรียน โดยสอบถาม ความพร้อมและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบของนักศึกษาแต่ละคน
2. แนะนำการเรียนการสอนและนำเข้าสู่หน่วยเรียน โดยการซักถามเกี่ยว เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3. เตรียมระบบ Microsoft Team และทดสอบการเรียน
4. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
5. ผู้เรียนรวบรวมสรุปความรู้โดยอธิบายเป็นแผนภาพประกอบการอธิบาย

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
1.2 พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. แนะนำการเรียนการสอนและนำเข้าสู่หน่วยเรียน โดยการซักถามเกี่ยว เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4. ผู้เรียนรวบรวมสรุปความรู้โดยอธิบายเป็นแผนภาพประกอบการอธิบาย

2. นโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2.1 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการกล่าวถึงองค์กรที่มีการใช้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาหัวข้อเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ
พร้อมอธิบายสรุป และนำเสนองาน

2. นโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2.2 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการกล่าวถึงองค์กรที่มีการใช้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาหัวข้อเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ
พร้อมอธิบายสรุป และนำเสนองาน

3. ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และการป้องกันการเจาะระบบสารสนเทศ
3.1 รูปแบบภัยคุกคามเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการกล่าวถึงเทคโนโลยีระบบการสื่อสารที่น่าสนใจในปัจจุบัน
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4. ให้ผู้เรียนทดสอบการป้องกันการเจาะรหัสข้อมูล และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อมูลและนำเสนองาน

3. ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และการป้องกันการเจาะระบบสารสนเทศ
3.2 การป้องกันการเจาะระบบสารสนเทศ

กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการกล่าวถึงเทคโนโลยีระบบการสื่อสารที่น่าสนใจในปัจจุบัน
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4. ให้ผู้เรียนทดสอบการป้องกันการเจาะรหัสข้อมูล และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อมูลและนำเสนองาน

4. ความมั่นคงปลอดภัยทางการสื่อสารบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.1 โครงข่ายการสื่อสาร และหลักการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางการสื่อสาร
กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการกล่าวถึงเทคโนโลยีระบบการสื่อสารที่น่าสนใจในปัจจุบัน
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาหัวข้อเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งศึกษา การวางผังระบบเครือข่ายขององค์กรธุรกิจ และนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำเสนองานในรูปแบบรายงาน

4. ความมั่นคงปลอดภัยทางการสื่อสารบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.2 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการกล่าวถึงเทคโนโลยีระบบการสื่อสารที่น่าสนใจในปัจจุบัน
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาหัวข้อเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งศึกษา การวางผังระบบเครือข่ายขององค์กรธุรกิจ และนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำเสนองานในรูปแบบรายงาน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : การทดสอบสอบปลายภาคเรียน หน่วยที่ 1-4

5. การควบคุมการเข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเรื่อง ระบบการเข้าถึงข้อมูลในระบบที่ผู้เรียนเคยใช้งาน
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4.นักศึกษา ทดสอบเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อศึกษารูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลพร้อมทั้งอธิบายโดยการจัดทำเป็นรายงานสรุปการศึกษาเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อมูลสารสนเทศ ทั้งแบบเครือข่ายและ แบบเชิงกายภาพ

5. การควบคุมการเข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
5.2 ความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการเว็บ
5.3 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทางกายภาพ

กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเรื่อง ระบบการเข้าถึงข้อมูลในระบบที่ผู้เรียนเคยใช้งาน
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4.นักศึกษา ทดสอบเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อศึกษารูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลพร้อมทั้งอธิบายโดยการจัดทำเป็นรายงานสรุปการศึกษาเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อมูลสารสนเทศ ทั้งแบบเครือข่ายและ แบบเชิงกายภาพ

6. การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับระบบหรือโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้เรียนเคยพัฒนา และช่วยกัน
อภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4. ศึกษาตัวอย่างระบบสารสนเทศที่ผู้สอนนำเสนอเป็นตัวอย่าง ผู้เรียนทดสอบการใช้งานระบบ และวิเคราะห์ความเสี่ยงระบบ โดยจัดทำเป็นตารางบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

6. การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับระบบหรือโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้เรียนเคยพัฒนา และช่วยกัน
อภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4. ศึกษาตัวอย่างระบบสารสนเทศที่ผู้สอนนำเสนอเป็นตัวอย่าง ผู้เรียนทดสอบการใช้งานระบบ และวิเคราะห์ความเสี่ยงระบบ โดยจัดทำเป็นตารางบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

7. กฏหมายและจริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
7.1 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4. ผู้เรียนศึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกตัวอย่างกรณีศึกษา โดยวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อนำเสนอต่อผู้สอน

7. กฏหมายและจริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
7.2 จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศในองค์กร
กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4. ผู้เรียนศึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกตัวอย่างกรณีศึกษา โดยวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อนำเสนอต่อผู้สอน

8. กรณีศึกษาการป้องกันสำหรับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับองค์กร
8.1 กรณีศึกษา สถาบันการเงินและธนาคาร
8.2 กรณีศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
กิจกรรม : 1. สอนออนไลน์ด้วยระบบ MS Team
2. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับระบบหรือโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้เรียนเคยพัฒนา และช่วยกัน
อภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ
3. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
4. ศึกษาตัวอย่างกรณีศึกษาระบบสารสนเทศ และวิเคราะห์ความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ โดยจัดทำเป็นรายงานสรุปเพื่อนำเสนอ

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : การทดสอบสอบปลายภาคเรียน หน่วยที่ 5-8

อาจารย์ผู้สอน