รายละเอียด

วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Electronics Circuit for Computer Engineeing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32090105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronics Circuit for Computer Engineeing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Code สำหรับเข้าเรียนรายวิชา 0pp8mkh ผ่านโปรแกรม MS Teams

รายวิชา - วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน