รายละเอียด

กลวิธีการสอนช่างเทคนิค ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) ปี 4 / Didactic for Technical Teaching

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC808
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลวิธีการสอนช่างเทคนิค ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) ปี 4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Didactic for Technical Teaching
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรติดต่อ 0841539623

โค้ด ms-tem สำหรับเข้าห้องเรียน 6nj1q9z

รายวิชา - กลวิธีการสอนช่างเทคนิค ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) ปี 4

อาจารย์ผู้สอน