รายละเอียด

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ / Software Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32091306
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - วิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาจารย์ผู้สอน