รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.ยธ.1 4ปี / Computer Programming

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.ยธ.1 4ปี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.ยธ.1 4ปี

เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams ซึ่งต้องใช้ Code = qtmv4uz ในการเข้าเรียน

เวลาเรียน 8.30 น. - 13.00 น.

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.ยธ.1 4ปี

อาจารย์ผู้สอน