รายละเอียด

ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา / Philosophy and Principles of Vocational Education

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC802_SEC_3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Philosophy and Principles of Vocational Education
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปรัชญาและหลักการอาชีวศึกษา

อาจารย์ผู้สอน