รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.คก.2 4ปี / Computer Programming

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.คก.2 4ปี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.คก.2 4ปี

นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล เรียนผ่านระบบออนไลน์ MS Teams โดยใช้ Code = w1gaao2

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.คก.2 4ปี

อาจารย์ผู้สอน