รายละเอียด

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ / Computer Architecture and Organization

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Architecture and Organization
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Code 3a2b97k

รายวิชา - โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน