รายละเอียด

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ / Hydraulics and Pneumatics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDME921
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Hydraulics and Pneumatics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

อาจารย์ผู้สอน