รายละเอียด

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน / Learning management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC807
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Learning management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

อาจารย์ผู้สอน