รายละเอียด

โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ / programmable logic controler

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : programmable logic controler
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์

อาจารย์ผู้สอน