รายละเอียด

การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต / Productivity Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04401101 ชก.2 ตาก
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Productivity Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต

อาจารย์ผู้สอน